Wprowadzenie
Geneza Osi
Pałac Saski
Ogród Saski
Okres zaborów
20-lecie międzywojenne
II wojna światowa
Grób Nieznanego ŝołnierza
   
 

PAAC SASKI

Paac Saski z przylegym do niego dziedzicem by najwaniejszym elementem kompozycji Osi Saskiej. Powsta on na bazie rezydencji Jana Andrzeja Morsztyna, odkupionej przez Augusta II wraz z przylegociami w 1713 roku.

Fasada paacu Saskiego, Zbir Korotyskich, nr zesp. 201, sygn. IV-54Paac Saski, Zbir Korotyskich, nr zesp. 201, sygn. IV-54 Paac Saski, Zbir Korotyskich, nr zesp. 201, sygn. IV-54

Paac Morsztynw powsta w latach 1666-1671 w wyniku przebudowy istniejcego dworu wedug projektu Tylmana z Gameren. Na rzucie prostokta zbudowano dwukondygnacyjny budynek ze skrzydami od strony dziedzica i mniejszymi pawilonami od strony ogrodu. Adaptacja paacu na potrzeby dworu saskiego rozpocza si w latach dwudziestych XVIII wieku, jednak miaa ona wwczas prowizoryczny charakter. Na gruntach znajdujcych si na wschd od paacu utworzono dziedziniec majcy ksztat trapezu rozszerzajcego si w kierunku Krakowskiego Przedmiecia. Od pnocy i poudnia dziedziniec otoczono murem.

Rozbudowa paacu kontynuowana bya w czasie panowania Augusta III. Od strony dziedzica dobudowano obszerne skrzyda, mniejsze natomiast dodano od strony ogrodu. Dzieciniec poszerzono nadajc mu prostoktny ksztat. W jego wschodniej czci powstay zabudowania pomocnicze zajmowane przez kunie i stajnie paacowe.

Przedstawienie paacu Saskiego na planie Warszawy Rizzi Zannoniego, Kolekcja I map i planw Warszawy, nr zesp. 1004/IV, sygn. K I 10Przedstawienie paacu Brhla na planie Warszawy Rizzi Zannoniego, Kolekcja I map i planw Warszawy, nr zesp. 1004/IV, sygn. K I 10

Po pnocnej stronie paacu Saskiego znajdowaa si rezydencja Ossoliskich, ktr w 1750 roku wykupi minister Augusta III Henryk Brhl. W latach pidziesitych XVIII wieku architekci Joachim Daniel Jauch i Jan Fryderyk Knbel przebudowali zaoony na planie prostokta paac, podwyszajc gwny korpus o jedn kondygnacj. Dobudowano rwnie boczne skrzyda tworzc przed paacem trjktny dziedziniec. Wejcie z placu Saskiego na teren rezydencji zamknite byo ozdobn, barokow bram. W latach 1787-1788 paac Brhla poddany zosta generalnemu remontowi na koszt pastwa.