Wprowadzenie
Geneza Osi
Pałac Saski
Ogród Saski
Okres zaborów
20-lecie międzywojenne
II wojna światowa
Grób Nieznanego Żołnierza
   
 

WPROWADZENIE

Rozpoczta w czerwcu 2006 roku rekonstrukcja paacu Saskiego stanowi cz planu odbudowy zachodniej pierzei placu Pisudskiego, ktry jest elementem istniejcego od blisko trzystu lat zaoenia urbanistycznego zwanego Osi Sask. Materiay archiwalne znajdujce si w zasobie Archiwum m.st. Warszawy (APW) pozwalaj zobrazowa przeobraenia jakim ulegaa O Saska na przestrzeni swoich dziejw.

Zaoenie do dzisiejszego dnia zachowao podstawowe cechy pierwotnego ukadu przestrzennego, jednak jego ksztat zosta silnie znieksztacony. Zmiany te widoczne s na planach i mapach Warszawy poczynajc od Planu Tirregaille'a z 1762 roku. Informacji o funkcjonowaniu Osi Saskiej w strukturze miasta dostarczaj take plany Lindleyw oraz fotoplany Warszawy.

Wikszo skadnikw architektonicznych Osi Saskiej ulego zniszczeniu w czasie drugiej wojny wiatowej. Ich wizerunki zachoway si na pocztwkach i fotografiach powstaych w XIX-XX wieku, a take w postaci planw architektonicznych.

Ponisza prezentacja ma na celu przedstawienie Pastwu burzliwych dziejw Osi Saskiej, oraz znaczenia jej poszczeglnych elementw w dawnym krajobrazie Warszawy.

Prace wykopaliskowe na pl.Pisudskiego, autor Krzysztof SadzaRemont Fontanny w parku Saskim, autor Krzysztof SadzaPrace wykopaliskowe na pl.Pisudskiego, autor Krzysztof Sadza


Przy opracowywaniu niniejszego materiau korzystano z nastpujcych rde:

  • Bernatowicz T., Ogrd i miasto. Z dziejw ksztatowania si przestrzeni publicznej osi Saskiej w XIX wieku, w: Historyczne place Warszawy: urbanistyka, architektura, problemy konserwatorskie: materiay sesji naukowej, Warszawa, 3-4 listopada 1994 roku, pod red. B. Wierzbickiej, Warszawa 1995, s. 96-104.
  • Bieniecki Z., O barokowa Warszawy, "Kwartalnik Architektury i Urbanistyki", t. V, 1960, s. 469-522.
  • Bobrowski Z., Analiza przemian Ogrodu Saskiego (Materiay do sprawy adaptacji zabytkowych parkw), "Prace Instytutu Urbanistyki i Architektury", t. IV, 1954, z. 2, s. 14-29.
  • Charaziska E., Ogrd Saski, Warszawa 1979.
  • Fijakowski W., Szlakiem warszawskich rezydencji i siedzib krlewskich, Warszawa 1990.
  • Konarski K., Paac Brhlowski w Warszawie, Warszawa 1915.
  • Stpiski Z., Siedem placw Warszawy, Warszawa 1988.
  • Szwankowski E., Ulice i place Warszawy, Warszawa 1963