Dekada Gierka

Opozycja lat 70




Komitet Obrony Robotników

Oświadczenie Komitetu Obrony Robotników, Warszawa,
29 IX 1977 r.


Konfederacja Polski Niepodległej
(KPN)


Deklaracja ideowa Konfederacji Polski Niepodległej
z 1 IX 1979 r.


Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela
(ROPCiO)

Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża


Propaganda sukcesu 




Informacja wstępna

PLAKATY





FOTOGRAFIE
















Wykaz dokumentów


DOKUMENTY


Z księgi zapisów i zaleceń Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk z lat 1974-1977.
Oświadczenie I sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Gierka podczas spotkania z delegatami załóg stoczni w Gdańsku z 25 I 1971 r.
Przemówienie I sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Gierka w czasie VIII Plenum KC PZPR w Warszawie 6-7 II 1971 r.



Urus '76




Czerwiec 1976 r.


URSUS











URSUS PO WYDARZENIACH





Wykaz dokumentów