OD CZEGO SIĘ ZACZĘŁO ?

 
Sprawozdanie z konferencji jałtańskiej z 11 II 1945 r.

Przybyliśmy na Konferencję Krymską zdecydowani załatwić nasze różnice zdań co do Polski...

Działający obecnie w Polsce Rząd Tymczasowy powinien być wobec tego przekształcony na szerszej podstawie demokratycznej z włączeniem przywódców demokratycznych z samej Polski i od Polaków z zagranicy. Ten nowy rząd powinien wtedy otrzymać nazwę Polskiego Rządu Tymczasowego Jedności Narodowej.

Panowie Mołotow, Harriman i sir A. Clark Kerr są upoważnieni, żeby, jako Komisja, porozumieli się przede wszystkim w Moskwie z członkami obecnego Rządu Tymczasowego i z innymi polskimi przywódcami demokratycznymi z samej Polski i z zagranicy, w celu przekształcenia obecnego Rządu w powyższym duchu. Ten Polski Rząd Tymczasowy Jedności Narodowej będzie miał obowiązek przeprowadzenia możliwie najprędzej wolnych i nieskrępowanych wyborów, opartych na głosowaniu powszechnym i tajnym. W wyborach tych będą brały udział i wystawiały kandydatów wszystkie partie demokratyczne i antynazistowskie.
Zwierzchnicy trzech rządów uważają, że wschodnia granica Polski powinna biec wzdłuż linii Curzona z odchyleniem od niej w pewnych okolicach o pięć do ośmiu kilometrów na korzyść Polski. Uznają oni, że Polska powinna uzyskać znaczny przyrost terytorialny na Północy i na Zachodzie.

Cyt. za: Wiek XX. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i ucznów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S. B. Lenard, Warszawa 1998, s. 227–228 (dalej: Wiek XX)

________________________________________________________________________________________
Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt, Józef Stalin w Jałcie, 4
11 II 1945 r., fot NN, NAC, sygn. XI 683

Oświadczenie Rządu Polskiego na uchodźstwie w sprawie decyzji jałtańskich z 13 II 1945 r.

... Rząd polski oświadcza, że decyzje Konferencji Trzech dotyczące Polski nie mogą być uznane przez rząd polski i nie mogą obowiązywać narodu polskiego.

Oderwanie od Polski wschodniej połowy jej terytorium przez narzucenie tzw. Linii Curzona jako granicy polsko-sowieckiej naród polski przyjmie jako nowy rozbiór Polski, tym razem dokonany przez sojuszników Polski.

Zamiar trzech mocarstw utworzenia „tymczasowego rządu polskiego jedności narodowej” za pomocą uzupełnienia narzuconego komitetu lubelskiego, przez bliżej nieokreślonych przedstawicieli demokratycznych partii politycznych polskich i osobistości z emigracji, doprowadzić może jedynie do zalegalizowania mieszania się Sowietów w wewnętrzne sprawy Polski.

cyt. za: Wiek XX, s. 280–281

________________________________________
Niemcy skapitulowałyplakat, b.d., AAN, MIP,
sygn. 840/2

 ________________________________________  
Polskie morze wraca do macierzy 1945  plakat,
b.d., AAN, MIP, sygn. 836/3
   _____________________________________________   
 O słupy graniczne na Odrze, Nisie i Bałtyku  plakat,
 b.d., AAN, MIP, sygn. 836/5

   

<--- POWRÓT

DALEJ --->