OD CZEGO SIĘ ZACZĘŁO ?

 

Oświadczenie I sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Gierka podczas spotkania z delegatami załóg stoczni 
w Gdańsku z 25 I 1971 r.

Możecie być, towarzysze, przekonani, że my, tak samo jak wy, jesteśmy ulepieni z tej samej gliny i nie mamy innego celu, jak ten, który żeśmy zdeklarowali i to jest podstawowy program naszego działania. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie? [...] (Oklaski wśród zgromadzonych.)

cyt. za: Wiek XX, s. 407

Przemówienie I sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Gierka w czasie VIII Plenum KC PZPR 
w Warszawie 6-7 II 1971 r.

Trzeba tu z całą powagą i odpowiedzialnością stwierdzić, że władza ludowa nie może wyrzec się stosowania wszelkich niezbędnych środków w obronie ładu i porządku społecznego, w obronie życia obywateli, i mienia społecznego, w walce z elementami aspołecznymi i anarchistycznymi, z elementami wrogimi. Jednakże
w grudniowym kryzysie nie te czynniki stanowiły główny nurt. Próby rozwiązania konfliktu z klasą robotniczą za pomocą siły — głęboko sprzeczne z zasadami socjalizmu — mogły doprowadzić jedynie do przelewu krwi, wykopać przepaść między władzą ludową i narodem oraz otworzyć pole do działania sił rzeczywiście reakcyjnych 
i antysocjalistycznych. Niestety, takie właśnie były decyzje kierownictwa, podjęte wbrew odczuciom większości aktywu partyjnego, bez konsultacji z całym Biurem Politycznym, a nawet bez poinformowania Komitetu Centralnego, który obradował w dniu 14 grudnia, o sytuacji na Wybrzeżu. Dramat sytuacji polegał na tym, że nie rozumiano charakteru wydarzeń, a zwłaszcza ich przyczyn. […] Zaproponujemy Komitetowi Centralnemu, by na jednym z plenarnych posiedzeń omówić zadania do roku 1975. Będziemy jednocześnie pracować nad programem rozwoju gospodarki do roku 1980.

cyt. za: Wiek XX, s. 407

_____________________________________________________________________________________________________
Wizyta I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka w Zakładach Rawent, IV 1976 r., APW, KW PZPR Skierniewice, sygn. 1765

<--- POWRÓT

DALEJ --->