OD CZEGO SIĘ ZACZĘŁO ?


Deklaracja ideowa Konfederacji Polski Niepodległej z 1 IX 1979 r.


[…] Konfederacja Polski Niepodległej jednoczy działania i wysiłki na rzecz niepodległości. Skupia osoby działające indywidualnie oraz różne ugrupowania, odmienne w widzeniu wielu kwestii ideowych, społecznych i politycznych, lecz wierne nadrzędnej sprawie niepodległości. Stanowi ośrodek krystalizacyjny współczesnego Czynu Niepodległościowego. Zmierza do zespolenia tych wszystkich, których łączy wspólne przekonanie. że:

1. Niepodległa Rzeczpospolita jest jedyną formą, jaka we współczesnym świecie zapewnia należytą egzystencję, możność rozwoju oraz spełnienie narodowych i indywidualnych aspiracji Polaków.

2. Utworzenie Rzeczpospolitej może nastąpić tylko w rezultacie realizacji zasady samostanowienia narodu i zależy przede wszystkim od woli i działań Polaków.

3. Samostanowienie narodu polega na swobodnym wyrażeniu woli społeczeństwa co do:

— suwerenności międzynarodowej państwa,

— ustroju społecznego i państwowego, władzy kierującej państwem.

Wyrazem samostanowienia narodu jest powszechny ustrój demokratyczny, normujący życie wewnątrz państwa, oraz polityczna niezawisłość od jakichkolwiek czynników zewnętrznych.

4. Podstawą powszechnego ustroju demokratycznego są niezbywalne prawa człowieka i obywatela, wzajemna tolerancja oraz poszanowanie praw innych ludzi. Powszechny ustrój demokratyczny wyraża się w formowaniu władz państwowych wyłącznie na podstawie społecznego mandatu zaufania, wyrażonego w wolnych wyborach oraz działaniu tych władz w nieprzekraczalnych granicach danego mandatu i tak długo, jak długo mają zaufanie społeczne.

5. Konieczne zapewnienie sprawiedliwości społecznej i faktycznej równości wszystkich obywateli wymaga współuczestnictwa pracujących w zarządzaniu gospodarką narodową i współkontroli społecznej własności, przy uznaniu interwencyjno-koordynacyjnej funkcji państwa.

6. Warunkiem należytego funkcjonowania Rzeczpospolitej, pomyślności jej społeczeństwa i poszczególnych obywateli jest wypełnianie równych dla wszystkich obowiązków: wobec samych siebie, wobec innych ludzi, wobec społeczeństwa i narodu, wobec braci z narodów, z którymi złączyła nas historia i wspólny byt na tej samej ziemi, wobec Rzeczpospolitej i wobec ludzi. Poczucie obowiązku wyraża się w postawie służby Ojczyźnie i przyświecają cym nam szczytnym ideałom, zaś postawa służby kształtuje ofiarność i godność do poświęceń.

7. Ukształtowana historycznie wspólnota narodowa łącząca przeszłe, teraźniejsze i przyszłe pokolenia Polaków uwielokrotnia siły społeczne, zaś w jej ramach są spełniane aspiracje poszczególnych ludzi i całych zbiorowości. Polska zbiorowość narodowa ukształtowała się w ponadtysiącletnim procesie rozwoju społeczeństwa i państwa, którym w dobrych i złych dniach towarzyszyła obecność Kościoła katolickiego. Nieusuwalnymi wartościami tej świadomości są:

— poczucie, że państwo jest wspólną własnością — Pospolitą Rzeczą ogółu obywateli, zrozumienie potrzeby ofiarności narodowej w imię celów wyższych i wspólnych wszystkim Polakom,

— przywiązanie do świata wartości stworzonych przez katolicyzm i do zasad moralności chrześcijańskiej.

8. Z naszej przeszłości oraz tradycji narodowej wynika poczucie współodpowiedzialności za wolność i pomyślność bratnich narodów, z którymi złączyła nas historia, a które mają własne prawo do samostanowienia o swoim losie.

9. Honor narodu i Rzeczpospolitej stanowi wspólną wartość, jest wspólnym obowiązkiem wszystkich obywateli.

10. Rzeczpospolita, stanowiąca wspólną własność i potrzebę ogółu obywateli, może tylko do nich należeć i, działając w ich interesie, świadczyć na rzecz ludzkości.[…]

Zawiązując Konfederację Polski Niepodległej wzywamy wszystkich Polaków w kraju i na obczyźnie, aby łączyli się we wspólnych działaniach na rzecz wolności i niepodległości.

cyt. za: Wiek XX, s. 409–411.

Konfederacja Polski Niepodległej (KPN pierwsza polska partia polityczna o charakterze antykomunistycznym, nawiązująca do tradycji piłsudczykowskich, założona przez Leszka Moczulskiego 1 września 1979 r. Pod dokumentem powołującym partię podpisało się ok. 50 osób.

<--- POWRÓT

DALEJ --->