OD CZEGO SIĘ ZACZĘŁO ?

 
Klimat pierwszych lat 50. tworzył aparat bezpieczeństwa. Dlatego wielu Polaków wybrało emigrację. Takie decyzje nie powinny dziwić, skoro od lutego 1949 r. funkcjonowała Komisja Bezpieczeństwa KC PZPR z Bierutem, Bermanem i Radkiewiczem, a nieco później przyjęto uchwałę „O wzmożeniu czujności rewolucyjnej” i zainaugurowano kult Bieruta, wzorowany na kulcie Stalina, zaś do Biura Politycznego KC PZPR wszedł marszałek radziecki K. Rokossowski, który jako minister obrony zastąpił w szeregach wojska oficerów polskich rosyjskimi. Najgorszą sławą cieszyły się więzienia śledcze GZI, Departament Śledczy MBP oraz Departament X, których funkcjonariusze niszczyli fizycznie i psychicznie uwięzionych. Niszczono też prywatny handel i rzemiosło — skazywano za plotki, lekceważenie przepisów BHP, kułactwo, czy tzw. sabotaż gospodarczy. Oficerów, którzy powrócili do służby w Wojsku Polskim oskarżono o szpiegostwo i „kontrrewolucyjną” konspirację i skazano w pokazowym procesie czterech generałów w 1951 r. Projekt konstytucji PRL z 22 VII 1952 r. z odręcznymi poprawkami Józefa Stalina ukazuje stopień podporządkowania Polski Związkowi Radzieckiemu.

Instytucją opierającą się komunistom stawał się Kościół rzymskokatolicki. W 1953 r. biskupi w liście do władz PRL napisali non possumus w proteście przeciw łamaniu „porozumienia” między państwem a Kościołem z 1950 r. List ten, którego głównym autorem był prymas Stefan Wyszyński, stał się jednym z powodów jego aresztowania i uwięzienia w latach 19531956.

Rok 1956 przyniósł wiele wydarzeń, oczekiwań i zawiedzionych nadziei związanych z okresem tzw. odwilży — zmian zachodzących po śmierci Stalina w ZSRR, Polsce i krajach bloku wschodniego. W Polsce były to wydarzenia poznańskiego czerwca, październikowe VIII plenum KC PZPR, uwolnienia prymasa Stefana Wyszyńskiego, próba ułożenia stosunków z ZSRR na nowych zasadach.

______________________________________________
Hej, Kolenda, Kolenda. Ostrożnie z dziadkiem mrozem i reżymową gwiazdką 
plakat, b.d., [w:] Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Warszawa 2009, s. 38
________________________________________________
Za żelazną kurtyną 
okładka publikacji zawierającej sprawozdanie dziennikarzy amerykańskich z objazdu
ośmiu krajów środkowo-wschodniej Europy, b.d., [w:] Archiwum Akt Nowych w Warszawie,
Warszawa 2009, s. 40


<--- POWRÓT

DALEJ --->